English

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตภุประสงค์ เป้าหมาย

ข้อที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ

1. นักเรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ เมื่อจบชั้นอนุบาล 3
2. นักเรียนสามารถพูดเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างน้อย 50 ประโยค
3.นักเรียนสามารถร้องเพลงภาษาอังกฤษและเข้าใจความหมายของเพลงโดยการแสดงท่าทางได้อย่างน้อย 15 เพลง

ข้อที่ 2 สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. นักเรียนรู้จักคำและประโยคที่ใช้ในประเพณีต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเป็นภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนรู้จักคำและประโยคที่ใช้ในประเพณีต่างๆที่สำคัญของไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อที่ 3 มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

1. นักเรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ และประโยคภาษาอังกฤษอย่างน้อย 50 ประโยค

ข้อที่ 4 สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตภุประสงค์ เป้าหมาย

ข้อที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ

1. นักเรียนสามารถสอบผ่านขั้นต่ำได้ 75% (ผ่านการสอบ)
2. นักเรียนรู้คำศัพท์ 1,000 คำ (ทักษะการเขียนและอ่าน)
3. นักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้ 300 ประโยค(ทักษะการฟังและพูด)

ข้อที่ 2 สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. นักเรียนรู้และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นภาษาอังกฤษได้
2. นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียน

ข้อที่ 3 มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

1. นักเรียนสอบผ่านข้อสอบมาตรฐานของสถาบันทางภาษาที่ได้รับการยอมรับ 85 %

ข้อที่ 4 สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตภุประสงค์ เป้าหมาย

ข้อที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ

1. นักเรียนสามารถสอบผ่านขั้นต่ำได้ 75% (ผ่านการสอบ)
2. นักเรียนรู้คำศัพท์ 1,700 คำ (ทักษะการเขียนและอ่าน)
3. นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันได้
4. นักเรียนอ่านบทความสั้นๆ( 30ประโยค/300 คำ)
5. นักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้ 300 ประโยค (ทักษะการฟังและพูด)

ข้อที่ 2 สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเป็นภาษาอังกฤษได้
2. นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียน
3. นักเรียนเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามในจังหวัดภูเก็ตได้

ข้อที่ 3 มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

1. นักเรียนสอบวัดระดับความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อที่ 4 สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตภุประสงค์ เป้าหมาย

ข้อที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ

1. นักเรียนสามารถสอบผ่านขั้นต่ำได้ 75% (ผ่านการสอบ)
2. นักเรียนรู้คำศัพท์ 2,500 คำ (ทักษะการเขียนและอ่าน)
3. นักเรียนเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันได้
4. นักเรียนอ่านบทความ ข่าว นิทาน กลอนได้อย่างถูกต้อง
5. นักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้ 500 ประโยค (ทักษะการฟังและพูด)

ข้อที่ 2 สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเป็นภาษาอังกฤษได้
2. นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียน
3. นักเรียนเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามในจังหวัดภูเก็ตได้

ข้อที่ 3 มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

1. นักเรียนสอบวัดระดับความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อที่ 4 สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตภุประสงค์ เป้าหมาย

ข้อที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ

1. นักเรียนสามารถสอบผ่านขั้นต่ำได้ 75% (ผ่านการสอบ)
2. นักเรียนรู้คำศัพท์ 3,500 คำ (ทักษะการเขียนและอ่าน)
3. นักเรียนเขียนบทความได้
4. นักเรียนอ่านบทความ ข่าว นิทาน กลอนได้อย่างถูกต้อง
5. นักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้ 700 ประโยค (ทักษะการฟังและพูด)

ข้อที่ 2 สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. นักเรียนแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเป็นภาษาอังกฤษได้
2. นักเรียนรู้จักและเข้าใจในวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนและเลือกนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้
3. นักเรียนเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามในจังหวัดภูเก็ตได้

ข้อที่ 3 มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

1. นักเรียนสอบวัดระดับความรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อที่ 4 สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการของโรงเรียน

1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน