English

ห้องเรียน

วันที่

คาบเรียนที่

เวลาสอบ

ครู

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

7

14.15-15.00 น.

Niel, สุมนา

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

3

10.15-11.00 น.

Niel, สุมนา

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

6

13.15-14.00 น.

Niel, สุมนา

 

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

7

14.15-15.00 น.

Niel, สุมนา

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

3

10.15-11.00 น.

Niel, ภัทรนันท์

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

1

08.30-09.15 น.

Niel, ภัทรนันท์

มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

2

09.15-10.00 น.

Niel, ภัทรนันท์

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

3

10.15-11.00 น.

Niel, สุมนา

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

4

11.45-12.30 น.

Niel, ภัทรนันท์

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

2

09.15-10.00 น.

Niel, ภัทรนันท์

 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

1

08.30-09.15 น.

Niel, ภัทรนันท์

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

1

08.30-09.15 น.

Niel, ภัทรนันท์

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

1

08.30-09.15 น.

Niel, Sarha

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

4

11.45-12.30 น.

Niel, สุมนา

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

1

08.30-09.15 น.

Niel, ภัทรนันท์

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

5

12.30-13.15 น.

Niel, อังคณา

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

6

13.15-14.00 น.

Sarha, Niel

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

5

12.30-13.15 น.

Sarha, Callum

 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

2

09.15-10.00 น.

Sarha, Callum

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

2

09.15-10.00 น.

Sarha, Callum

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

6

13.15-14.00 น.

Callum, ปริชาติ

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

3

10.15-11.00 น.

Callum, Alex

 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

3

10.15-11.00 น.

Callum, Alex

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

1

08.30-09.15 น.

Callum, พีรศักดิ์

มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

5

12.30-13.15 น.

Callum, Niel

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

3

10.15-11.00 น.

Callum, พีรศักดิ์