English
ลการแข่งขัน ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย
รายการแข่งขัน ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


ระดับชั้น อ.3
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กชายสหรัถ สัมพันธ์ประทีป อ.3/6 จุงหัว 80 เหรียญทอง 2
เด็กหญิงชาลิสา ตัณฑเวส อ.3/2
เด็กชายอัลวา คลาร์ค อ.3/2
2 เด็กหญิงอริศรา ไตรทิพย์พิกุล อ.3/7 ส่องเต็ก 76 เหรียญเงิน 3
เด็กชายพรหมพิริยะ ยงประเสริฐ อ.3/3
เด็กชายจุลจักร โน อ.3/3
3 เด็กชายปัณณธร ชุมรักษ์ อ.3/4 ซือซก 72 เหรียญเงิน 4
เด็กหญิงวิภาวี กิตติคุณาดุลย์ อ.3/4
เด็กชายดาวิด  ดามส์ วิลล่า อ.3/4
4 เด็กหญิงอารดา มาร์ตุสเชลโล อ.3/5 ฮัวบุ๋น 88 เหรียญทอง 1
เด็กชายพงศ์ปณต พุ่มม่วง อ.3/1
เด็กชายปิติกร ภู่รุ่งฤทธิ์ อ.3/1


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน  Impromptu speech 


ระดับชั้น ป.1-3
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กชายจิรัฎฐ์ ถิรวิริยาภรณ์ ป.1/4 ส่องเต็ก  80.33 เหรียญทอง 1
2 เด็กชายวริศ เจี่ยสกุล ป.1/3 ซือซก 80 เหรียญทอง 2
3 เด็กชายธรรมโรจน์ สุรกิตย์ ป.1/2 จุงหัว  72 เหรียญเงิน 3
4 เด็กหญิงกุลยาภรณ์ คลี่กลาง ป.1/1 ฮัวบุ๋น 58.33 เข้าร่วม 4


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน  Impromptu speech 


ระดับชั้น ป.4-6
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กหญิงสิริกันยา เอลลี่ เบล็งฮอร์น  ป.4/2  จุงหัว  93 เหรียญทอง 1
2 เด็กชายพงษ์พนิชย์ ละอองเพชร ป.5/1  ฮัวบุ๋น 88.33 เหรียญทอง 2
3 เด็กหญิงวีรภัทรา มณีนิล  ป.4/3 ซือซก 73 เหรียญเงิน 3
4 เด็กหญิงชญาน์นันท์ นบนอบ ป.4/5 ส่องเต็ก  64 เหรียญทองแดง 4


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน  Impromptu speech 


ระดับชั้น ม.1-3
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กหญิงภูริชญา เจียมสันดุษฎี ม.2/2 จุงหัว 81 เหรียญทอง 1
2 เด็กหญิงอาเซีย เชเวนีนี ม.1/3 ซือซก 75 เหรียญเงิน 2
3 เด็กชายภูริภัทร ทิมทอง ม.3/2 ส่องเต็ก  68 เหรียญทองแดง 3


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ

รายการแข่งขัน  Impromptu speech 


ระดับชั้น ม.4-6
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางสาวเซลิน่า โยฮันนา  โมก ม.6/1 ส่องเต็ก  88 เหรียญทอง 1
2 นางสาวอัยย์ลดา ฉ่ำชื่น ม.5/5 ฮัวบุ๋น 82 เหรียญทอง 2


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน Story Tellingระดับชั้น ป.4-6
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กหญิงปัญชิกา ทองใบเพ็ชร  ป.6/2 ซือซก  88 เหรียญทอง 1
2 เด็กหญิงน้ำเพชร สุทธิศิริกุล ป.5/1  ฮัวบุ๋น  81 เหรียญทอง 2
3 เด็กชายจักรินทร์ พระงาม ป.6/1 ส่องเต็ก 69.60 เหรียญทองแดง 3


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน Story Tellingระดับชั้น ม.1-3
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กหญิงฟาเลเซีย ลิม ชายยิง ม.2/1 ฮัวบุ๋น 90 เหรียญทอง 1
2 เด็กชายไซม่อน เจมส์ แสนอ้วน ม.2/5 ซือซก 88 เหรียญทอง 2
3 เด็กหญิงเกตุษราภรณ์ ตันติรัตตัญญู ม.2/5 ซือซก 50 เข้าร่วม 3


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน Story Tellingระดับชั้น ม.4-6
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางสาววนัสวีร์ เอ็มเมอร์เบนเดอร์ ม.5/4 ซือซก 94 เหรียญทอง 1
2 นางสาวซอยอง ลี ม.4/1 ซือซก 92 เหรียญทอง 2
3 นายอรัน เอียดแก้ว ม.6/3 ส่องเต็ก 84 เหรียญทอง 3


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ

รายการแข่งขัน Multi skills competition


ระดับชั้น ป.4-6
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กหญิงกัญญณิช สินสงวน ป.6/2 ซือซก 73.84 เหรียญเงิน 1
2 เด็กชายกิจพิชญ์ชาญ รังสินธุรัตน์ ป.6/1 ส่องเต็ก 69 เหรียญทองแดง 2
3 เด็กหญิงนาดีน คริสติน แบร์นเฮ้าปท์ ป.6/4 จุงหัว  61.5 เหรียญทองแดง 3
4 เด็กชายแทวอน คิม ป.5/1 ฮัวบุ๋น 55.40 เข้าร่วม 4


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน Multi skills competition


ระดับชั้น ม.1-3
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กชายไซม่อน เจมส์ แสนอ้วน ม.2/5 ซือซก 67 เหรียญทองแดง 1
2 เด็กหญิงรสิตา ลังกาพินธุ์ ม.3/2 ส่องเต็ก  54 เข้าร่วม 2
3 เด็กหญิงวลัญรัตน์ ชีวินประทีปส่อง ม.3/1 จุงหัว  53 เข้าร่วม 3
4 เด็กหญิงสารนิช แก้วนพรัตน์ ม.2/1 ฮัวบุ๋น 48 เข้าร่วม

4


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน Multi skills competition


ระดับชั้น ม.4-6
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 นายภากร ปรางแก้ว ม.5/1 ส่องเต็ก  56 เข้าร่วม 1
2 นางสาวพรไพลิน เซมิทช๊อป ม.4/3 ฮัวบุ๋น 41 เข้าร่วม 2
3 นายอดิเทพ             นิยมบัณฑิต ม.6/2 จุงหัว  41 เข้าร่วม 2
4 นางสาวธนวรรณ ฝันมิมิตร ม.4/1 ซือซก 39 เข้าร่วม 3


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน Crosswordระดับชั้น  ป.1-6
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กชายชวกร ไชยมณี  ป.6/1 ส่องเต็ก  73 เหรียญเงิน 1
เด็กชายชัชชนน นันทศรี  ป.6/1
2 เด็กหญิงมินะแมรี่ คานานิ ป.6/4 จุงหัว  53 เข้าร่วม 2
เด็กหญิงธัญลักษณ์ วงษ์ศรี ป. 5/3
3 เด็กหญิงกีรติกา สกุลเบ็ญจะ ป.5/2 ซือซก 49 เข้าร่วม 3
เด็กหญิงณัชชา แพทย์ปฐม ป.5/2
4 เด็กชายภูริชช์ บุญชมภู ป.6/3 ฮัวบุ๋น 42 เข้าร่วม 4
เด็กชายรุจิภาส ชาตวิทยบุตร ป.6/3


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน Crosswordระดับชั้น ม.1-3
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กชายซีนิท บราซาด ม.2/5 ซือซก 99 เหรียญทอง 1
เด็กหญิงอัญชิษฐา เชื้อมั่ง
2 เด็กชายกอน ลี ม.3/1 จุงหัว  92 เหรียญทอง 2
เด็กชายภู ร่วมรังษี
3 เด็กหญิงปาริชาติ เพ็ชรหึง ม.3/2 ส่องเต็ก 52 เข้าร่วม 3
เด็กชายสืบพงค์ ปานคาน
4 เด็กชายณัชพล วงศ์บันเทิง ม.1/1 ฮัวบุ๋น 50 เข้าร่วม 4
เด็กชายกฤษณกัณท์ อังคะศรี


ผลการแข่งขัน แผนกภาษาอังกฤษ
รายการแข่งขัน Crosswordระดับชั้น ม.4-6
ลำดับที่ ชื่อนักเรียน/ชื่อทีม ชั้น คณะ คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางสาวจูเลียน่า       บิอังคิ ม.6/6 ฮัวบุ๋น 100 เหรียญทอง 1
2 นายเจนณรงค์ ฆ้องฤกษ์ ม.4/1 ซือซก 99 เหรียญทอง 2
3 นายปณชัย ขาวกิจไพศาล ม.6/2 จุงหัว  81 เหรียญทอง 3
4 นายสรวิชญ์ แซ่แต้ ม.5/1 ส่องเต็ก 50 เข้าร่วม 4