English

ระดับชั้น

วิชา

วันสอบ

เวลาสอบ

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

อ12203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

08.15-09.10 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

14.50-15.45 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

อ12203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

08.15-09.10 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

12.00-12.50 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

อ12203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

08.15-09.10 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

12.50-13.45 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2/4

อ12203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

12.00-12.50 น.

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

10.15-11.10 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2/5

อ12203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

12.50-13.45 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

08.15-09.10 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2/6

อ13203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

12.00-12.50 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

12.50-13.45 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

อ13203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

10.15-11.10 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

09.10-10.05 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

อ13203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 256

09.10-10.05 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

09.10-10.05 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

อ13203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

08.15-09.10 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

13.45-14.40 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3/4

อ13203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 256

12.50-13.45 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

14.50-15.45 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3/5

อ13203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

14.50-15.45 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

12.50-13.45 น.

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

อ15203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

13.45-14.40 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

12.50-13.45 น.

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

อ15203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

12.50-13.45 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

11.10-12.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 5/3

อ15203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

14.50-15.45 น.

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

13.45-14.40 น.

ประถมศึกษาปีที่ 5/4

อ15203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

13.45-14.40 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

13.45-14.40 น.

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

อ16203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 256

08.15-09.10 น.

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

09.10-10.05 น.

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

อ16203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

10.15-11.10 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

10.15-11.10 น.

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

อ16203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 256

11.10-12.00 น.

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

09.10-10.05 น.

 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

อ31203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

09.10-10.05 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

10.15-11.10 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

09.10-10.05 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

อ31203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 256

09.10-10.05 น.

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

10.15-11.10 น.

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

10.15-11.10 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

อ31203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

12.00-12.50 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

12.50-13.45 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

12.00-12.50 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

อ31203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 256

08.15-09.10 น.

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

08.15-09.10 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

08.15-09.10 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

อ31203

ภาษาอังกฤษสนทนา

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

14.50-15.45 น.

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

13.45-14.40 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

09.10-10.05 น.