English

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

วันสอบ

สถานที่

ครูผู้ควบคุม

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

25 คน

18 กันยายน2561

คาบที่ 6 (13.45-14.40)

ห้องคอมพิวเตอร์4 ชั้น 3 อาคารวิทย์-คณิต แผนกประถม

 

 

 

 

Teacher Teresa

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

28คน

18 กันยายน2561

คาบที่ 7 (14.50 – 13.45)

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

26คน

20 กันยายน2561

คาบที่ 2 (09.10-10.05)

ประถมศึกษาปีที่ 3/4

27คน

19 กันยายน2561

คาบที่ 5 (12.50 – 13.45)

ประถมศึกษาปีที่ 3/5

25คน

17 กันยายน2561

คาบที่ 2 (09.10-10.05)

Teacher Athena

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

32คน

18 กันยายน2561

คาบที่ 5 (12.50-13.45)

ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ชั้น 3 อาคารเรียนอติเศรษฐ์ ฝั่งมัธยม

ครูปริชาติ

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

24คน

20 กันยายน2561

คาบที่ 4 (12.00-12.50)

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

22คน

17 กันยายน2561

คาบที่ 2 (09.10-10.05)

มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

19คน

19 กันยายน2561

คาบที่ 2 (09.10-10.05)

มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

18คน

17 กันยายน2561

คาบที่ 1 (08.15-09.10)

 

       

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

20คน

17 กันยายน2561

คาบที่6(13.45 – 14.40)

ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ชั้น 3 อาคารเรียนอติเศรษฐ์ ฝั่งมัธยม

 

 

ครูเบญจวรรณ

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

20คน

18 กันยายน2561

คาบที่ 4 (11.10-12.00)

มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

26คน

18 กันยายน2561

คาบที่ 1 (08.15-09.10)

มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

21คน

19 กันยายน2561

คาบที่ 7 (14.50 – 15.45)

ครูยุทธวัช