English

เอกสารที่ต้องมีสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้

 

1. สูติบัตร

2. บัตรประจำตัวนักเรียน

3. บัตรประชาชน

 

 

แผนกภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน  โทร 062-2433459

โทร  076-522567  ต่อ  206   โทรสาร  076-522769