English

แนวทางการแต่งกาย กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

 

                      วัตถุประสงค์  

                      1. เพื่อให้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

                      2. เพื่อให้ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

                      3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 

ระดับปฐมวัย

 

ระดับประถมศึกษา

 

ระดับมัธยมศึกษา