English
 • slidebg1
  Insight the Hotel M.6
 • slidebg1
  กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ
 • slidebg1
  กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ
 • slidebg1
  กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ
 • slidebg1
  กิจกรรม ยกระดับการประเมินทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (A1-B2)

แผนกภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์

1.มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ

2.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

4.สนับสนุนสร้างคุณลักษณะตามปรัชญา 5 ประการ

อ่านต่อ
นางสาวกิรณา บุญโกยสิน

หัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษ

ปรัชญาการศึกษา 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

1) แยกแยะ ผิด ถูก ชั่วดี ได้ชัดเจน
2) รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ
3) ซื่อสัตย์สุจริต
4) มีระเบียบวินัย
5) เคารพกติกา
6) กตัญญูกตเวที
7) เมตตากรุณา
8) มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

1) รอบรู้
2) ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา
3) คิดกว้างไกล
4) มีประสบการณ์
5) คิดเป็น ฉลาดคิด
6) ทำเป็น แก้ปัญหาได้

1) รู้และเข้าใจส่วนต่างๆของร่างกายและดูแลรักษาตนเองได้
2) มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย
3) มีทักษะในการเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
4) มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้

1) ทำงานเป็นหมู่คณะ
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3) มีมารยาทในการเข้าสังคม
4) รู้จักขอโทษ ขอบคุณ
5) ยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น

1) ศิลปะ
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์
4) กีฬา

ข่าวสาร

เอกสารที่ต้องมีสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้

เอกสารที่ต้องมีสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้

ตารางการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ CEFR

ตารางการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ CEFR

ตารางสอบวิชาภาษาอังกฤษการสนทนา

ตารางสอบวิชาภาษาอังกฤษการสนทนา