English
 • slidebg1
  How to cook M.1
 • slidebg1
  English the Musical M.5
 • slidebg1
  โครงการการเรียนรู้เสริมประสบการณ์ ป.4-6
 • slidebg1
  โครงการการเรียนรู้เสริมประสบการณ์ ป.1-3
 • slidebg1
  Christmas Day

แผนกภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์

1.มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ

2.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.มีพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

4.สนับสนุนสร้างคุณลักษณะตามปรัชญา 5 ประการ

อ่านต่อ
นางสาวกิรณา บุญโกยสิน

หัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษ

ปรัชญาการศึกษา 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ มีวินัย เคารพกติกา กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

รอบรู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์

สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี

มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา

ข่าวสาร

ยกเลิกกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ MICP

ยกเลิกกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ MICP ณ หนุมานเวิลด์